Thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời

Bài viết cung cấp một thông tin tổng quát và đầy đủ để bạn có thể tự tính toán và thiết kế một hệ thống pin mặt trời. Hoặc có thể tự trang bị kiến thức để chọn một nhà thầu uy tín và phương án dử dụng hợp lý nhất chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào tư vấn của bên cung cấp.